Национален съюз на независимите енергопроизводители  
 

Устав на Екоенергия

УСТАВ

на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕКОЕНЕРГИЯ
  РАЗДЕЛ ПЪРВИ
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.
Учреденото Сдружение с нестопанска цел "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕКОЕНЕРГИЯ" (за краткост в този устав наричано Сдружението) е доброволно сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.2.
Седалището на сдружението и адресът на управлението е град Пловдив, ул.”Иван Вазов” №25,ет.2..

Чл.3.
[1]
Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието/фирмата/ Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕКОЕНЕРГИЯ” , което може да се изписва и на латиница..
[2]
Срокът на действие на сдружението е неограничен.

Чл.4.
Предмет на дейност на сдружението:
 • Да създава и предлага на компетентните институции, проекти за нормативни документи обслужваща проучването, проектирането, финансирането, строителствотo и експлоатацията на обекти за производство на енергия, както и съпътстуващите им дейности.Провеждане на курсове за обучение, конкурси, конференции, изложения, панаири семинари и др. Извършване на информационно обслужване, създаване на бази от данни, издателска дейност , изготвяне и финансиране на проекти и др. дейности разрешени от закона.


 • Чл.5.
  Основните цели на сдружението са:
 • да защитава правата и интересите на членовете й
 • да подпомага издигането на авторитета и повишаване на квалификацията на членовете си
 • да улеснява връзките на своите членове както между тях, така и с държавните и обществени органи и организации в национален и международен аспект.
 • да представя пред обществеността дейността на членовете си;
 • Формиране на стратегия за стимулиране на екоенергопроизводителите, хармонизирана с европейския опит.


 • Чл.6.
  За постигане на поставените цели сдружението осъществява следните дейности:
 • Прави предложения пред компетентните инстанции имащи законодателна инициатива и взема участие в изготвяне на нормативни актове и приемането на решения засягащи дейността на неговите членове и в интерес на неговите цели
 • поддържа постоянни контакти с държавните, областни и общински органи и институции;
 • поддържа връзки със сродни браншови организации в страната и чужбина в интерес на своите членове;
 • представя пред обществеността дейността си и членовете си чрез различни инициативи, конкурси, конференции, изложения и други форми;
 • извършва информационно и друго обслужване по определени от сдружението тарифи за нуждите на членовете си;
 • участва, организира и подпомага провеждането на срещи, семинари, конгреси, изложби, панаири и други форуми за запознаване с най-новите постижения в бранша;
 • организира посещения на панаири, контактни борси и други форуми в страната и чужбина;
 • организира различни форми на обучения в страната и чужбина за повишаване на квалификацията на специалистите от бранща;
 • извършва издателска и друга информационна дейност за своите членове ;
 • извършва стопанска дейност, съгласно изискванията на закона.


 • Сдружението не разпределя печалба. Приходите от дейността се ползват за постигане на определените в този устав цели.
   РАЗДЕЛ ВТОРИ
   ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ
  Чл. 7.
  [1]
  Органите на самоуправление на Сдружението са:
 • Общо събрание;
 • Управителен съвет;
 • Председател;
 • Контролен съвет
 • [2]
  Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се състои от всички членове на сдружението.

  Чл.8.
  Общото събрание:
 • Приема, изменя и допълва устава на сдружението.
 • Приема други вътрешни актове..
 • Избира и освобождава членовете на Управителния съвет (УС) и Контролния съвет (КС) .
 • Приема и освобождава членове на сдружението в случай, че този акт, извършен от УС, се обжалва пред върховния орган на сдружението.
 • Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други организации.
 • Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
 • Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.
 • Приема бюджета на сдружението.
 • Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 • Приема годишните отчетни доклади за дейността на УС и КС;
 • Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;


 • Чл. 9.
  [1]
  Общото събрание се свиква от УС най-малко веднъж годишно за отчитане дейността на сдружението, от КС или по искане най-малко на една трета от членовете на сдружението. Мястото, датата, часът, и дневният ред на общото събрание се обявяват писмено (чрез покана) на всеки от неговите членове ,: в поканата се отразява и инициаторът за свикването му. Покана се изпраща посредствам: писмо, факс, електронна поща, а по спешност и чрез телефон.Изпращането на поканите се удостоверява и документира с протокол подписан най-малко от трима члена на Управителния съвет. Моканата за общото събрание се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден Документите свързани с провеждането на Общото събрание са на разположение на адреса на управление на сдружението една седмица преди деня на провеждането.

  Чл.10.
  Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички негови членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от присъстващия брой членове.

  Чл. 11.
  [1]
  Всеки член на общото събрание има право на един глас. Правото на глас възниква , след като члена е заплатил встъпителната си вноска и поне половината от годишния членски внос. Едно лице може да представлява не повече от двама члена въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
  [2]
  Образец на пълномощното се изготвя и приема от Управителния съвет, като се изпраща на всички членове.
  [3]
  За всякао заседание на общото събрание се води протокол който се подписва от председателя на събранието и от протоколиста.
  [4]
  Председателят и протоколиста на заседанието се избират от Общото събрание, ако не са определени предварително от Управителния съвет , заедно със вземане на решението за свиване.

  Чл. 12.
  Изборът на УС и КС се провежда при следната процедура:
 • гласуването се провежда явно;
 • Гласува се първо за броя на членовете на Управителния и контролния съвети,
 • Всеки гласува само за избраните от него кандидати но не повече от приетия брой.
 • След гласуването, за избрани в УС и КС се считат тези кандидатури, които са събрали най-много гласове, но с не по-малко от гласовете на половината от присъстващите чланове.


 • Чл. 13.
  Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите:
 • Решенията по приемане, промяна и допълване на устава, за преобразуване, сливане или прекратяване на сдружението се приемат, когато са гласували повече от 2/3 от присъстващите.
 • По всички останали въпроси, извън посочените в т.1 на този член от устава, решенията се приемат с обикновено мнозинство.
 • По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, общото събрание не може да взема решения.
 • Решенията на общото събрание са недействителни, ако противоречат на действащ нормативен акт.


 • Чл.14.
  Управителният съвет на сдружението се състои от 3 до 7 физически лица, членове на сдружението.Юридическите лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.Членовете на УС и КС се избират от общото събрание за срок до 5 (пет) години и през този период в техния състав могат да се правят промени, гласувани и утвърдени от Общото събрание.Мандата за избор на УС започва да тече от датата на вписване в регистъра на съответния Окръжен съд. До избора на нов състав на УС , старият състав е действащ.

  Чл. 15.
  Управителният съвет:
 • Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 • Организира провеждането на общото събрание.
 • Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание и дейността на сдружението в съответствие с настоящия устав и законодателството на Р България.
 • Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.
 • Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на сдружението:
 • Обсъжда протоколите за извършени ревизии и проверки от Контролния съвет, като в 15-дневен срок от представянето им взема отношение по тях.
 • Взема решения по предложения, сигнали и молби на членовете си.
 • Определя броя на необходимите щатни и нещатни сътрудници в рамките на приетия бюджет и утвърждава вътрешни правила за определяне на тяхното заплащане;
 • Организира воденето на финансово счетоводната отчетност при изпълнението на приетия от общото събрание бюджет;
 • Избира председател и секретар на УС, който организира дейността на УС;
 • Изпълнява задълженията предвидени в устава, взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
 • Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
 • Определя адреса на сдружението;


 • Чл.16.
  [1]
  Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на сдружението. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на не по-малко от една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок от депозиране на искането, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
  [2]
  УС може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
  [3]
  Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
  [4]
  Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по разпореждането с имуществото и определянето на реда и организиране извършването на дейността на сдружението - с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
  [5]
  УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
  [6]
  Членовете на УС носят отговорност за вредите, причинени виновно на сдружението от техните действия или бездействие и доказани от съответния за това орган, както и за вземане на решения, противоречащи на законите и на устава на сдружението.
  [7]
  Председателят и секретарят на УС водят книга за протоколите от заседанията на управителния съвет на сдружението

  Чл. 17.
  Председателят на УС се избира от УС с обикновено мнозинство от гласуващите.

  Чл. 18.
  Председателят на УС:
 • Представлява сдружението и организира деловите контакти и форми на взаимоотношения с органите на централната и местна власт, кредитните, нестопански и други организации и институции; в негово отсъствие сдружението се представлява от друг член на УС, определен по решение на управителния съвет;
 • Подготвя свиква и провежда заседанията на УС.
 • Организира изпълнението на решенията на общото събрание и на УС, препоръките и предложенията на КС.
 • Подписва организационните, финансовите, деловодните и други документи и упражнява контрол за спазването на финансовата, бюджетната и щатна дисциплина.
 • Сключва договори по трудови и граждански правоотношения със служителите към сдружението.
 • При отсъствие на председателя той се замества от секретаря на сдружението.


 • Чл. 19.
  Контролен съвет:
 • Осъществява контрол върху цялостната дейност на сдружението.
 • Извършва основна ревизия на финансовата и организационна дейност на сдружението най-малко веднъж годишно и при смяна на председателя на УС, на главния счетоводител или на касиера, както и при ликвидация на сдружението;
 • Извършва периодични ревизии и проверки по финансови, организационни и деловодни въпроси от дейността на сдружението и по изпълнението на решенията на общото събрание и на УС на сдружението;
 • Прави предложения за търсене на дисциплинарна, имуществена, административно-наказателна или наказателна отговорност от лицата, допуснали нарушения или причинили вреди на сдружението.


 • Чл. 20.
  [1]
  Контролния съвет е в състав от най-малко трима души - председател и членове.
  [2]
  Председателят на КС:
 • организира дейността на КС и провежда неговите заседания;
 • води протоколната книга на КС и съхранява неговите документи;


 • Чл. 21.
  Решенията на КС се вземат с обикновено мнозинство. Член на КС който не е съгласен с някои негови решения вписва особеното си мнение в протокола и се подписва.

  Чл. 22.
  Контролния съвет отговаря за своята дейност пред Общото събрание на сдружението. Ревизионните доклади за извършените ревизии и проверки се предават на УС.

  Чл. 23.
  Споровете между КС и УС по неговите констатации и предписания се внасят за решаване от общото събрание на сдружението.

  Чл. 24.
  [1]
  Сдружението може да открива клонове в Р България. Решението за откриване и закриване на клонове се взема от общото събрание.
  [2]
  Управителят на клона се избира от управителния съвет на сдружението, който определя и неговите правомощия. Управителят представлява юридическото лице с нестопанска цел за дейността на клона.
   РАЗДЕЛ ТРЕТИ
   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
  Чл. 25.
  В сдружението могат да членуват доброволно физически и юридически лица, ангажирани с постигане целите на сдружението.

  Чл. 26.
  Членовете на сдружението се приемат с писмено заявление до УС, в което декларират, че са запознати с устава за устройството и дейността на сдружението и че ще спазват правата и задълженията, предвидени в тях. УС разглежда заявленията и взема решения по тях на първото си заседание, като уведомява писмено кандидата за решението. В случай, че му бъде отказано членство, може да отнесе възражението си пред Общото събрание, чието решение е окончателно.

  Чл. 27.
  Всеки член на сдружението има право:
 • Да участва в общото събрание, да избира и да бъде избиран в органите на управление.
 • Да участва в дейността на сдружението и да се ползва от нея.
 • Да поиска отмяна на незаконните, противоуставните и неправомерни решения и действия на органите на сдружението.
 • Да получи членска карта, удостоверяваща принадлежността към сдружението.
 • Да упълномощи свой представител с нотариално заверено пълномощно за участие в заседанията на общото събрание, което може да се ползва еднократно.
 • Да представя в общото събрание до двама негови членове, след представяне на нотариално заверено пълномощно.


 • Чл. 28.
  Всеки член на сдружението е длъжен:
 • Да работи за постигане целите на сдружението и да спазва устава на сдружението.
 • С действие или бездействие да не уронва престижа на сдружението.
 • Да изпълнява решенията на общото събрание и управителния съвет на сдружението.
 • Да плаща редовно членския внос, определен от Общото събрание.


 • Чл. 29.
  Членуването в сдружението се прекратява при:
 • С едностранно волеизявление до сдружението. Членуването се смята за прекратено от датата на подаване на писменото уведомяване
 • Със смъртта или поставянето под пълно запрещение
 • С изключването.
 • При отпадане. Отпадането от сдружението става поради невнасяне на встъпителната вноска и членския внос, както и системно неучастие в дейността, което се констатира по документи. Членовете на сдружението, които в продължение на 10 (десет) месеца не са внесли членския внос се считат за напуснали по собствено желание. В случай, че член на сдружението е извън страната за по-дълъг период от време, членството му се запазва до неговото завръщане, без той да може да ползва своите права до изплащане на дължимия членски внос.
 • При прекратяване на на членство сдружението не дължи връщане на на направените имуществени вноски до момента.Прекратилият членството си е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
 • При прекратяване на членство , под каквато и да е причина , лицето може да стане отново член на сдружението най-рано след една година от прекратяването, изключение се допуска само след изрично решение за приемане от УС , взето с единодушие.
 • Чл.30.
  При неизпълнение на задълженията на членовете на сдружението, Управителния съвет може да направи забележка и предупреждение за изключване. Общото събрание утвърждава решенията на УС за изключване на членове от сдружението.
   РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
   СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО
  Чл.31.
  Паричните средства се набират чрез:
  [1]
  Членски внос, встъпителни и допълнителни вноски.Вноските могат да са в левове или в други платежни средства.
 • Членският внос се внася в касата или по сметката на сдружението до края на месец април на текущата година.
 • Встъпителната вноска се прави еднократно при подаване на документите за членство в сдружението.
 • Допълнителните вноски се правят в сроковете определени от Общото събрание.

 • С решение на Управителният съвет, членския внос може да се заплаща и с движима и недвижима собственост. Стойността в този случай се определя по спорозумение между члена на сдружението и УС.
  [2]
  В особени случаи, при финансови затруднения на членове, след писмено отправена молба Управителния съвет може да вземе решение за разсрочване на дължимите суми по ал.1 по тримесечия.
  [3]
  Дарения и субсидии от фирми, организации и лица.
  [4]
  Участия в дружества и дейност на обособени стопански звена.
  [5]
  От собствена дейност.

  Чл.32.
  Прекратяването на сдружението става с ликвидация на сдружението. Управителния съвет назначава ликвидатор. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.Останалата част от имуществото се разпределя между членовете на сдружението.
   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  §1.
  Този устав е приет на учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕКОЕНЕРГИЯ ”, проведено на 07.12.2001 год. в гр. Пловдив.
  §2.
  Към устава е приложен отделен списък на подписалите го учредители, представляващ неразделна част от него.
  §3.
  За всички неуредени в Устава случаи, се прилагат разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел.
    © Екоенергия Уеб дизайн - студио ТОРС